Dernekler

Vakıflar

Spor Kulüpleri

Yardım Toplama

Yabancı STK'lar

Projeler

Hakkımızda

STK Rehberlik Danışmanlık A.Ş.

title-image

Derneklere, Vakıflara, Spor Kulüplerine, Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına Danışmanlık ve Mali Müşavirlik Hizmeti Sunmaktayız...​

HizmetlerimizHizmetlerimiz

HizmetlerimizHizmetlerimiz

STK Rehberim dernekler, vakıflar ve spor kulüplerine kuruluş süreci de dahil olmak üzere idari ve mali danışmanlık, muhasebe ve diğer evrak kayıtlarının kayıtlarının tutulması, proje başvuru sürecinin yönetilmesi vb. her konuda alanında kamu kariyeri de bulunan uzman personelleriyle hizmet vermektedir.

Dernekler, vakıflar ve spor kulüpleri mali defterlerinin tutulması sürecinin dışında kendi mevzuatlarından kaynaklı birçok yükümlülüklere sahiptir. 

Gönüllülük esaslı görev yaparken adli ve idari yaptırımlarla karşılaşmamak için STK’lerin kendi mevzuatlarına da hakim kişi ve kuruluşlardan idari ve mali danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

STK Rehberlik Danışmanlık A.Ş.

Dernek kurma hürriyeti 1982 Anayası’nın 33 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 59 uncu maddesinde dernekler; kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanacakları belirtilmiştir.

Dernek kuruluş işlemleri için kuruluş bildirimi ve ekleri sivil toplumla ilişkiler birimleri tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Bu süreç genellikle çok daha kısa süre içerisinde sonuçlanır. Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; mülkî amirlik yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir.

Dernek kuruluşu için gerekli iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için danışmanlık hizmeti almanız yerinde olacaktır.

Dernekler yüzbini aşan ve günden güne artan sayılarıyla ülkemizde sivil toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esaslı tüzel kişilikler olan derneklerin iş ve işlemleri yürütülürken yönetim ve denetim organlarının sorumluluğunda olan bir çok husus göz ardı edilebilmekte, ne kadar iyi niyetle hareket edilse de adli ve idari yaptırımlarla karşılaşılmakta, olumsuzluklar yaşanabilmektedir.

Derneklere yönelik rehberlik ve danışmanlık işlemleri ülkemizde genelde muhasebeciler tarafından veya bazı derneklerde aldığı görevlerle edindiği kısıtlı tecrübeyi iş hayatına yansıtan kişiler tarafından  yürütülmektedir.

Sektördeki bu eksikliği giderme hedefiyle kamuda kariyer mesleklerde uzman personel sıfatıyla uzun yıllar görev yapmış bizler bir araya gelerek profesyonel hizmet vermeyi amaç edindik.

Bu kapsamda; derneklerin işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmelerini ve bilgiye pratik bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla derneklere bilgi sunmaktayız.

STK Rehberim; alanında Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz STK temsilcilerine mevzuat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

 

Vakıf kurma süreci diğer sivil toplum kuruluşlarının kuruluş süreçlerine göre biraz daha farklı ilerlemektedir. Vakıflar vakfedenin yerleşim yeri asliye hukuk mahkemeleri tarafından tescil edilerek tüzel kişilik kazanmaktadırlar. STK Rehberim olarak aylarca sürebilecek işlemler sırasında her aşamada sizlerin yanında olarak süreci takip etmekteyiz.

 

Vakfın tescil ve ilanından sonra da vakıf yöneticilerinin sorumluluklarında yürütmeleri gereken işlemler bulunmaktadır. Vakfın defter, belge  ve kayıtlarının yapılması, bildirimlerinin takibi ve yapılması işlemleri vakıf danışmanlık hizmetimiz sayesinde prosedüre uygun yürütülmektedir. Gönüllülük esaslı görev icra ederken karşılaşılabilecek adli ve idari yaptırım riskleri ortadan kaldırılmakta, yürürlükteki mevzuata uygun işlemler tesis edilmektedir.

STK Rehberim olarak, Vakıfların amaç planlanmasına,  bütçeleme işlemlerine, gelir kaynaklarının ve mali yönetiminin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz.

“Vakfet, Yaşa ve Yaşat!” sloganının gereğini yerine getirirken sizlere eşlik etmekteyiz.

STK Rehberim; alanında Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz STK temsilcilerine idari danışmanlık ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Dernekler Kanunu’nun Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri başlıklı 11 inci maddesinde dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Dernekler Yönetmeliğinde düzenleneceği belirtilmiştir. Dernekler Yönetmeliğinin “Tutulacak defterler” başlıklı 32 nci maddesinde ise bilanço esasına göre tutulacak defterlerin (Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri)  tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre tutulacağı belirtilmiştir.

STK Rehberim olarak dernekler, vakıflar ve spor kulüplerinin defter, belge ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutulmasına olanak sağlıyoruz.

 

STKler kurulduktan sonra farklı sebeplerden ötürü hukuksal danışmanlık hizmetleri alabilir.

STK Rehberim  farklı alanlarda uzmanlaşmış avukatları ile STK’lere aradıkları hukuk danışmanlığı hizmetlerini vermektedir. Bu kapsamda sadece mahkemelerde avukatlarla temsil hizmeti sağlanmamaktadır. Bunun dışında konu hakkında bilgi almak, soru sormak isteyenlere de çözümler sunulmaktadır.

Dolayısıyla dernek, vakıf, spor kulübü kurmuşsanız ya da kurmayı planlıyorsanız, her türlü hukuksal yardım için istediğiniz zaman iletişim kurabilir, bizlere danışabilirsiniz.STK Rehberim olarak sivil toplum kuruluşlarına mevzuat alanında tam hizmet vermekteyiz.

Mevzuat danışmanlığı derneklere, vakıflara ve spor kulüplerine iş ve işlemlerini  sorunsuz şekilde yürütmeleri için sağlanmaktadır.

Şirketimiz web sitesinde de sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan mevzuat bilgilerine yer verilmiş olup bilgiye kolay ulaşılabilmesine katkı sağlanmıştır.

Web sitemizde mevzuat başlığı altında güncel kanun ve yönetmeliklere yer verilmiştir.

Ayrıca da bilgi bankası başlığı altında mevzuat hükümleri madde başlıklarıyla sınıflandırılarak siz değerli sivil toplum gönüllülerinin bilgiye ulaşmalarına kolaylık sağlamak istenilmiştir.

Alanında uzman, kamu sektöründe kariyer mesleklerde görev yapmış kadromuzla sizlere hizmet vermekteyiz.

 

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüplerinin kuruluşu yeniden düzenlenmiştir. kulüplerin kuruluşu, organları, bütçeleri, gelir giderleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar bu kanunla düzenlenmiştir. 7405 Sayılı Kanun öncesinde spor kulüpleri, öncelikle 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nu kapsamında dernek olarak kurulmakta, arkasından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescil ile spor kulübü vasfını kazanmaktaydılar. Ancak 7405 sayılı Kanun ile bu durum ortadan kaldırılmış, spor kulüpleri artık yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılan tescil ile kulüp statüsü ve tüzel kişilik kazanmaktadır.


Kulüplerin, 7405 Sayılı Kanun kapsamında kurulmasına, Bakanlığa tescilinin yapılmasına, ilk genel kurulunun ve takip eden diğer genel kurullarının yapılmasına, organlarının oluşturulmasına, üst kuruluş oluşturmasına, birleşmelerinin ve mal varlıklarının devrinin yapılmasına ile tasfiyelerine ve daha birçok konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.  Söz konusu Kanun ile spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (26/04/2022) en geç bir yıl (26/04/2023)  içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirmekle hükümlü kılınmış olup, bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edileceği belirtilmiştir.

STK Rehberim, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik  sağlayabilmeleri, idari para cezaları ile karşılaşmamaları için gerekli olan tüm idari iş ve işlemlerinde danışmanlık desteği vermektedir.

STK  Rehberim; alanında uzman Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz kulüp temsilcilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ücretsiz danışmak ve tanışmak için bizleri arayabilirsiniz.

Şirketimiz, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla STK’lerin  faaliyetlerini desteklemek amacıyla hibe sağlayan kurum ve kuruluşlara projeler sunmaktadır.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, STK’lere projenin yazımı, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yardımcı olunmaktadır.

 

STK Rehberim dernekler, vakıflar ve spor kulüplerine kuruluş süreci de dahil olmak üzere idari ve mali danışmanlık, muhasebe ve diğer evrak kayıtlarının kayıtlarının tutulması, proje başvuru sürecinin yönetilmesi vb. her konuda alanında kamu kariyeri de bulunan uzman personelleriyle hizmet vermektedir. Dernekler, vakıflar ve spor kulüpleri mali defterlerinin tutulması sürecinin dışında kendi mevzuatlarından kaynaklı birçok yükümlülüklere sahiptir.  Gönüllülük esaslı görev yaparken adli ve idari yaptırımlarla karşılaşmamak için STK'lerin kendi mevzuatlarına da hakim kişi ve kuruluşlardan idari ve mali danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. STK Rehberlik Danışmanlık A.Ş.

Dernek; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğudur. • Fiil ehliyetine sahip olan gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından, 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde yer alan (Ek-2) kuruluş bildirimi formunun doldurulup imzalanmak suretiyle ve kurucular tarafından her sayfası imzalanmış dernek tüzüğü ile birlikte Dernekler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerin eklenerek derneğin yerleşim yerinin en büyük mülki idare amirliğine verilmesiyle dernek kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olmaktadır. Dernek kurma hürriyeti 1982 Anayası’nın 33 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 59 uncu maddesinde dernekler; kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanacakları belirtilmiştir. Dernek kuruluş işlemleri için kuruluş bildirimi ve ekleri sivil toplumla ilişkiler birimleri tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Bu süreç genellikle çok daha kısa süre içerisinde sonuçlanır. Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; mülkî amirlik yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir. Dernek kuruluşu için gerekli iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için danışmanlık hizmeti almanız yerinde olacaktır.

Dernekler yüzbini aşan ve günden güne artan sayılarıyla ülkemizde sivil toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esaslı tüzel kişilikler olan derneklerin iş ve işlemleri yürütülürken yönetim ve denetim organlarının sorumluluğunda olan bir çok husus göz ardı edilebilmekte, ne kadar iyi niyetle hareket edilse de adli ve idari yaptırımlarla karşılaşılmakta, olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Derneklere yönelik rehberlik ve danışmanlık işlemleri ülkemizde genelde muhasebeciler tarafından veya bazı derneklerde aldığı görevlerle edindiği kısıtlı tecrübeyi iş hayatına yansıtan kişiler tarafından yürütülmektedir. Sektördeki bu eksikliği giderme hedefiyle kamuda kariyer mesleklerde uzman personel sıfatıyla uzun yıllar görev yapmış bizler bir araya gelerek profesyonel hizmet vermeyi amaç edindik. Bu kapsamda; derneklerin işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmelerini ve bilgiye pratik bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla derneklere bilgi sunmaktayız. STK Rehberim; alanında Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz STK temsilcilerine mevzuat danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Vakıf kurma süreci diğer sivil toplum kuruluşlarının kuruluş süreçlerine göre biraz daha farklı ilerlemektedir. Vakıflar vakfedenin yerleşim yeri asliye hukuk mahkemeleri tarafından tescil edilerek tüzel kişilik kazanmaktadırlar. STK Rehberim olarak aylarca sürebilecek işlemler sırasında her aşamada sizlerin yanında olarak süreci takip etmekteyiz.

Vakfın tescil ve ilanından sonra da vakıf yöneticilerinin sorumluluklarında yürütmeleri gereken işlemler bulunmaktadır. Vakfın defter, belge ve kayıtlarının yapılması, bildirimlerinin takibi ve yapılması işlemleri vakıf danışmanlık hizmetimiz sayesinde prosedüre uygun yürütülmektedir. Gönüllülük esaslı görev icra ederken karşılaşılabilecek adli ve idari yaptırım riskleri ortadan kaldırılmakta, yürürlükteki mevzuata uygun işlemler tesis edilmektedir. STK Rehberim olarak, Vakıfların amaç planlanmasına, bütçeleme işlemlerine, gelir kaynaklarının ve mali yönetiminin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz. “Vakfet, Yaşa ve Yaşat!” sloganının gereğini yerine getirirken sizlere eşlik etmekteyiz. STK Rehberim; alanında Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz STK temsilcilerine idari danışmanlık ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Dernekler Kanunu’nun Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri başlıklı 11 inci maddesinde dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Dernekler Yönetmeliğinde düzenleneceği belirtilmiştir. Dernekler Yönetmeliğinin “Tutulacak defterler” başlıklı 32 nci maddesinde ise bilanço esasına göre tutulacak defterlerin (Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri) tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre tutulacağı belirtilmiştir. STK Rehberim olarak dernekler, vakıflar ve spor kulüplerinin defter, belge ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutulmasına olanak sağlıyoruz.

STKler kurulduktan sonra farklı sebeplerden ötürü hukuksal danışmanlık hizmetleri alabilir. STK Rehberim farklı alanlarda uzmanlaşmış avukatları ile STK’lere aradıkları hukuk danışmanlığı hizmetlerini vermektedir. Bu kapsamda sadece mahkemelerde avukatlarla temsil hizmeti sağlanmamaktadır. Bunun dışında konu hakkında bilgi almak, soru sormak isteyenlere de çözümler sunulmaktadır. Dolayısıyla dernek, vakıf, spor kulübü kurmuşsanız ya da kurmayı planlıyorsanız, her türlü hukuksal yardım için istediğiniz zaman iletişim kurabilir, bizlere danışabilirsiniz.

STK Rehberim olarak sivil toplum kuruluşlarına mevzuat alanında tam hizmet vermekteyiz. Mevzuat danışmanlığı derneklere, vakıflara ve spor kulüplerine iş ve işlemlerini sorunsuz şekilde yürütmeleri için sağlanmaktadır. Şirketimiz web sitesinde de sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan mevzuat bilgilerine yer verilmiş olup bilgiye kolay ulaşılabilmesine katkı sağlanmıştır. Web sitemizde mevzuat başlığı altında güncel kanun ve yönetmeliklere yer verilmiştir. Ayrıca da bilgi bankası başlığı altında mevzuat hükümleri madde başlıklarıyla sınıflandırılarak siz değerli sivil toplum gönüllülerinin bilgiye ulaşmalarına kolaylık sağlamak istenilmiştir. Alanında uzman, kamu sektöründe kariyer mesleklerde görev yapmış kadromuzla sizlere hizmet vermekteyiz.

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüplerinin kuruluşu yeniden düzenlenmiştir. kulüplerin kuruluşu, organları, bütçeleri, gelir giderleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar bu kanunla düzenlenmiştir. 7405 Sayılı Kanun öncesinde spor kulüpleri, öncelikle 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nu kapsamında dernek olarak kurulmakta, arkasından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescil ile spor kulübü vasfını kazanmaktaydılar. Ancak 7405 sayılı Kanun ile bu durum ortadan kaldırılmış, spor kulüpleri artık yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapılan tescil ile kulüp statüsü ve tüzel kişilik kazanmaktadır.

Kulüplerin, 7405 Sayılı Kanun kapsamında kurulmasına, Bakanlığa tescilinin yapılmasına, ilk genel kurulunun ve takip eden diğer genel kurullarının yapılmasına, organlarının oluşturulmasına, üst kuruluş oluşturmasına, birleşmelerinin ve mal varlıklarının devrinin yapılmasına ile tasfiyelerine ve daha birçok konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Söz konusu Kanun ile spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (26/04/2022) en geç bir yıl (26/04/2023) içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirmekle hükümlü kılınmış olup, bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edileceği belirtilmiştir. STK Rehberim, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayabilmeleri, idari para cezaları ile karşılaşmamaları için gerekli olan tüm idari iş ve işlemlerinde danışmanlık desteği vermektedir. STK Rehberim; alanında uzman Türkiye’nin en iyi kadrosu ile siz kulüp temsilcilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ücretsiz danışmak ve tanışmak için bizleri arayabilirsiniz.

Şirketimiz, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla STK’lerin faaliyetlerini desteklemek amacıyla hibe sağlayan kurum ve kuruluşlara projeler sunmaktadır. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, STK’lere projenin yazımı, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yardımcı olunmaktadır.
Birlikte Çalıştığımız Kuruluşlar
BLOG

Güncel Bilgiler

Diğer yazılarımızı görmek için BLOG sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Mevzuat

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

title-image

Dernek; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğudur.

• Dernek kuruluşu için Kamu kurumlarına herhangi bir ücret ödenmemektedir. Ancak gerekli defter ve belgelerin temini, sürecin hızlı ve hatasız yürütülmesi, yapılacak hatalı işlemler nedeniyle herhangi bir adli ve idari işlemlerle karşılaşma riskinin ortadan kaldırılması vb. nedenlerle sizlere sunduğumuz danışmanlık hizmeti nedeniyle şirketimiz tarafından makul bir ücret talep edilmektedir.

• Temsilcilik, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi ifade eder.

image
Core Features

Serving 50% Of
Global Companies

title-image

Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and base portals. $0 Monthly Service Charge.

Derneklere, Vakıflara, Spor Kulüplerine ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına İdari Danışmanlık ve Muhasebe Hizmeti Sunmaktayız...

Whatsapp
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz ?